Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas verder in deze algemene voorwaarden Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas genoemd.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

2.1 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen

2.3 Indien Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas de reservering in behandeling neemt, zendt Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplasde huurder direct, maar uiterlijk binnen 4 dagen na verrichting van de reservering, een bevestiging en tevens een factuur. Deze dient de huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen direct medegedeeld te worden aan Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas.

2.4 Is de huurder binnen 4 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging en factuur, dan dient deze direct contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke hiervan kan geen beroep op de reservering worden gedaan.

2.5 Tussen de huurder en Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas de reservering aan u heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik dat naar zijn aard van korte duur is.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas uw wijzigingen accepteert, zal Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas wijzigingskosten bij huurder in rekening brengen.

3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Indien huurder na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie het aantal accommodaties wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas.

4.2 Indien huurder en Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas zijn overeengekomen dat huurder en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft huurder en/of gebruikers die huurder en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN

5.1 Huurder is aanStichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas is verzonden.

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder mede omzetbelastingen, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

6. EXTRA KOSTEN

6.1 De huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten, bedlinnen en parklasten (inclusief toeristenbelasting/lokale heffingen) verschuldigd.

6.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van het park. De huurder is aan Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

7. BETALINGEN

7.1 De gast dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

7.2 Indien huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, de betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

7.3 Indien Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is zijgerechtigd huurder/gebruiker de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

7.4 De door Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn. U bent verplicht om uw uitcheck tijdens kantooruren te regelen, zodat er een controle van de door u gebruikte woning kan plaatsvinden en eventueel openstaande rekeningen kunnen worden voldaan. Wij hopen dat u hier begrip voor kunt opbrengen.

8.2 Indien huurder de overeenkomst met Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas daarmee akkoord gaat, is Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas. Indien huurder een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

9. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het Parkreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie.

9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas besluiten de gasten niet onder te brengen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.4 Indien de op het park aanwezige restaurant-, café- en zaalverhuurbedrijven aan huurder en/of gasten horecadiensten verlenen of horeca-overeenkomsten met hen sluiten, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag bij de receptie van het park verkrijgbaar.

9.5 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zal huurder zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens het verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen

9.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren: geen vuile vaat laten staan, de schone vaat uit de vaatwasser opruimen in de daarvoor bestemde laden en kasten, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen.

9.8 De huurder en gebruikers (met uitzondering van de eigenaars) zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van RStichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas.

9.9 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas het recht de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.10 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het parkmanagement gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

10. HUISDIEREN

10.1 Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas toegelaten. Indien gebruikers huisdieren wensen mee te nemen, dient huurder dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas een toeslag in rekening gebracht aan huurder. Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren op het park te weigeren.

10.2 Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en voor honden/katten is bescherming tegen vlooien verplicht, zowel druppels, pillen als band volstaan.

10.4 Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven), met uitzondering van honden en katten.

10.5 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

10.6 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës. Identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap. 

12. INTERNETGEBRUIK

12.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk.

12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.

12.3 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huur- der vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas als aanbieder van de accommodatie.

12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

12.6 De huurder vrijwaart Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

13. BORGSOM

13.1 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas verlangt bij aanvang van het verblijf een borgsom. De borgsom bedraagt €150.00,- voor een 2-persoons, een 4-persons en een 6 persoons vakantiehuis. En kan als omstandigheden daartoe aanleiding geven en bij groepen worden verhoogd.

13.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin van het woord- die Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen.

13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan of een zekerheid wordt afgegeven in de vorm van een eenmalige incasso is Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de  accommodatie te ontzeggen.

13.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en te annuleren.

13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (ten gevolge van schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas op de huurder en/of gebruikers uiterlijk binnen 14 dagen gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

14. ANNULERINGSKOSTEN

14.1 Bij annulering betaalt huurder een vergoeding aan Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas. Deze bedraagt:

- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100 % van de overeengekomen prijs.

14.2 De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van huurder en met schriftelijke instemming van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte ervan.

14.3 De mogelijkheid bestaat om een optie te nemen op een vakantiehuis. Deze optie vervalt automatisch na 4 dagen ofwel na 96 uren en wordt vervolgens na het verstrijken van genoemde optieperiode omgezet in een definitieve boeking.

15. VOORUIT RESERVEREN

15.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder € 25,- vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend kan worden. Indien de voorlopige reservering binnen 30 dagen na verschijning van de nieuwe tarieven niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling.

16. OVERMACHT EN WIJZIGING

16.1 In het geval Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel aanbieden voor een andere accommodatie of een andere periode, etc.

16.2 Overmacht aan de zijde van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil vanStichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

16.3 Huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient deze dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van het reeds betaalde deel van de huursom. Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas zal als dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

17. OPZEGGING

17.1 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van huurder en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

18. AANSPRAKELIJKHEID

18.1 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal op het park, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op ons park en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas of één van haar werknemers of personen verbonden aan het park.

18.2 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

18.3 Huurder is met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas ontstaan tijdens het gebruik daarvan door huurder en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

18.4 Huurder vrijwaart Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

18.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten en vervuiling  van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

19. KLACHTEN

19.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas kan huurder van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient huurder in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft huurder uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Directie Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas, Schutteheide 1-40, 6097 HA HEEL of digitaal via info@rodebeukleisure.nl o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, en accommodatienummer. De klacht wordt met de grootste zorg behandeld.

20. TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Op de overeenkomst tussen huurder en Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21. REISDOCUMENTEN

21.1 Huurder/gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

22. PRIVACY

22.1 Alle gegevens die huurder aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens.

22.2 Op verzoek van huurder/gebruikers zullen wij gegevens van huurder/gebruikers verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat huurder/gebruikers geen gebruik meer kunnen maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

22.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een digitaal bericht te sturen naar receptie@boschmolenplas.nl.

22.4 Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas behoren.

23. ALGEMEEN

23.1 Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

23.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Stichting Verhuur Maaspark Boschmolenplas niet.

23.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden al dan niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.